Scheidingslijn tussen intuïtie en fantasie

Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan mede vanuit mijn opleiding naar de “Scheidingslijn tussen intuïtie en fantasie” en dit omgezet tot een boek.

Samenvatting boek: “De scheidingslijn tussen intuïtie en fantasie”
Soms “voel” je dat dingen niet of juist wel kloppen. Je vertrouwt als het ware op een “onderbuikgevoel”. Heel herkenbaar, alleen heeft de één er meer mee dan de ander. En als je er dan wel wat mee hebt en er graag op wilt vertrouwen, vraag je je af wanneer je gevoel daadwerkelijk klopt. In De scheidingslijn tussen intuïtie en fantasie legt Nienke Buiskool Leeuwma uit wanneer je gevoel klopt, wat hierop van invloed is en hoe je dit kunt herkennen. Ze geeft haar persoonlijke visie/definitie van intuïtie en het ego. Het is een onderzoek geworden waarin ze aan de hand van haar conclusie handvatten geeft hoe je zelf kan herkennen of je in je intuïtie zit en je “gevoel” dus klopt.
 

Bestel hier jouw exemplaar voor €13,95

2       Dankwoord

Hierbij wil ik graag Bianca Gelderblom van Praktijk Cureris bedanken voor haar colleges en cursussen die ik heb gevolgd welke mij nieuwe inzichten hebben gegeven en ondersteunend zijn aan het onderzoek van mijn vraagstuk.

Daarnaast wil ik Robert de Klerk bedanken voor de gesprekken die ik met hem gevoerd heb over mijn onderzoeksvraag. Hij weet de zaken altijd weer anders te belichten waardoor je denkwereld weer verbreed wordt.

Ook wil ik mijn moeder Marianne Langemeijer en Maaike de Ree (directeur/leerkracht) bedanken voor alle ondersteuning en het meedenken over mijn onderzoeksvraag.

En Agnes van de Meer voor het bieden van een veilige omgeving waarbinnen ik mijn gevoel kon blijven ontdekken tijdens het geven van een behandeling waardoor het intuïtief werken nog sterker en steviger werd.

3       Inleiding

 

Tijdens mijn opleiding, cursussen en gesprekken hoorde ik vaak dat een therapeut aan een cliënt in een sessie aangaf het “zo te voelen” of te zeggen “dat is mijn waarheid”. Bij mij rezen dan de volgende vragen: Hoe kun je er nu zeker van zijn dat jouw ‘gevoel’/ jouw ‘waarheid’ klopt.  Is de informatie uit je gevoel ‘puur en zuiver’’? Wordt hier al dan niet nog iets aan toegevoegd? Wat speelt hier allemaal een rol in? Hoe kun je je ‘gevoel’ juist interpreteren. Hoe herken je of het zuivere informatie is bij jezelf en bij anderen?

Mijn onderzoeksvraag is dan ook: Welke informatie, die gebruikt wordt in een energetische sessie door de energetische therapeut, is zuiver en welke niet?

Dit vraagstuk wil ik uitdiepen aan de hand van literatuur, via interviews met mensen over hun persoonlijke ervaringen op dit vlak en mijn eigen intuïtieve informatie.

Ik zal het vraagstuk uitdiepen aan de hand van de volgende verdiepingsvragen:

  • Wat is intuïtie en welke rol speelt deze?
  • Wat is fantasie/invullen?
  • Wat is het ego?
  • Welke functie heeft het ego binnen de fantasie/invullen?
  • Hoe herken je het verschil tussen intuïtie en fantasie/invullen?
  • Hoe zie je dit terug in de praktijk.
  • Mijn eigen hypothese: is er een duidelijke scheidingslijn te maken tussen intuïtie (zuivere informatie) en fantasie/invullen (cognitieve informatie vanuit het 3e ego)

4       Doelstelling

 

Mijn doelstelling voor dit onderzoek is om helderheid en inzicht te geven over de werking van de scheidingslijn tussen intuïtie en fantasie. Hierdoor hoop ik ook uiteindelijke ook mijn missie te bereiken om de geloofwaardigheid van energetische therapeuten te verbeteren richting de reguliere medische zorg. Ik hoop dat er een betere samenwerking kan ontstaan, met bijvoorbeeld de huisartsen, zodat deze met meer vertrouwen kunnen doorverwijzen.

Mijn uitgangspunten hierbij zijn dat:
a. wanneer de therapeut zelf meer inzicht en bewustzijn over deze processen krijgt, de kwaliteit in het werk, en dus het resultaat, zal toenemen.
b. de therapeut naar buiten toe meer duidelijkheid en uitleg kan geven over zijn/haar werkwijze zodat een betere aansluiting gevonden kan worden bij de heersende overtuigingen in het reguliere veld over de energetische therapie.

Een voorwaarde om bovenstaand doel te bereiken lijkt mij dat, juist met name voor het beroep van energetisch therapeut, veel aandacht besteed moet worden aan het leren onderscheiden van het instrument van de intuïtie met fantasie zodat tevens de therapeut hierop leert vertrouwen.

5       Verantwoording

Voor mijn doelstelling en hoofdvraag maak ik gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethodiek waarbij ik een literatuurstudie doe en interviews inzet om tot een eindconclusie en aanbeveling te komen. Ik heb hiervoor gekozen omdat er veel is geschreven is over intuïtie en ik met mijn werkervaring en opleiding genoeg informatie heb om tot een antwoord te komen. De interviews gebruik ik ter ondersteuning om out of the box te blijven kijken. Hiertoe heb ik interviews opgenomen van therapeuten uit het reguliere en het alternatieve veld om tot een bredere perspectief te komen.

6       Vraagstelling

Dit onderzoek is gebaseerd op de volgende vraagstelling:

Hoe herken je wanneer een therapeut zijn intuïtie of zijn fantasie gebruikt tijdens een sessie. Door hoe of wat wordt dit beïnvloed?

Uitgangspunten
In dit onderzoek hanteer ik de volgende uitgangspunten:

  1. Intuïtie (het ontvangen en verwerken van zintuigelijke en buitenzintuigelijke informatie) is het essentiële instrument/gereedschap tijdens de therapie.
  2. Fantasie is het onjuist invullen/interpreteren, door de persoonlijkheid, van de ontvangen informatie via de intuïtie.

Te onderzoeken hypothese
Mijn hypothese is dat het ego (en dan met name het 3de laags ego) van cruciale invloed is op de verwerking van intuïtieve informatie en daarmee de scheidingslijn beïnvloed.

Lees hieronder alvast iets uit het boek.

1       Inhoud

2     Dankwoord. 1

3     Inleiding. 2

4     Doelstelling. 2

5     Verantwoording. 3

6     Vraagstelling. 3

7     Definities van intuïtie. 4

7.1.1      Intuïtie volgens Bianca Gelderblom.. 4

7.1.2      Intuïtie volgens Carl Gustav Jung. 5

7.1.3      Intuïtie volgens Sigmund Freud. 5

7.1.4      Intuïtie volgens Philip Goldberg. 5

7.1.5      Intuïtie volgens Ria Kerstens. 6

7.1.6      Intuïtie volgens Paulus Rijntjes. 6

7.1.7      Citaten over intuïtie van wetenschappers. 6

8     Definities van fantasie. 7

8.1.1      Definitie fantasie volgens Paulus Rijntjes. 7

8.1.2      Definitie volgens het woordenboek Van Dale. 7

9     Verschillende definities van het ego. 7

9.1.1      Definitie van het ego volgens de van Dale. 8

9.1.2      Definitie van het ego volgens Paulus Rijntjes. 8

9.1.3      Definitie van het ego volgens Philip Goldberg. 8

9.1.4      Definitie van het ego volgens Carl Gustav Jung. 8

9.1.5      Definitie van het ego volgens Sigmund Freud. 8

9.1.6      Definitie van het ego volgens Assagiolie. 9

10           Interviews. 10

10.1       Analyse interview – bijlage 3. 10

10.2       Analyse interview – bijlage 4. 10

10.3       Analyse interview – bijlage 5. 11

10.4       Conclusie interviews. 11

11           Resultaten; mijn persoonlijke visie en definities. 11

11.1       Definitie intuïtie. 12

11.2       Definitie fantasie. 12

11.3       Definitie ego. 13

11.4       Wat is en hoe werkt de scheidingslijn?. 13

11.5       De energetisch therapeut en het 3de laags ego. 15

12           Conclusie. 17

13           Aanbevelingen. 18

13.1       Studenten. 18

13.2       Beroepsverenigingen. 18

13.3       Docenten. 19

14           Bibliografie. 20

15           Bijlagen. 21

16           Bijlage 1 Diverse bronteksten van definities. 22

17           Bijlage 2 – Ego door Nienke Buiskool Leeuwma. 22

18           Bijlage 3 – interview.. 23

19           Bijlage 4 – interview.. 24

20           Bijlage 5 – interview.. 25

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WhatsApp WhatsApp Lady's Linked